اردل

شماره ۶۱۵۳
مقیاس 1:100000
نام استان چهارمحال
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰.۳ تا °۵۱
عرض جغرافیایى از °۳۱.۵ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل سولقان Solaghan fault،ناودیس سبزکوه Sabz kuh syncline. ، گسل نقان Naghan Fault، کوه کرمان، گسل کرمان، گسل دوپولان Dopolan Fault

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: چهارمحال