جلفا

شماره ۵۱۶۷
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۵.۳ تا °۴۶
عرض جغرافیایى از °۳۸ تا °۳۸.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان عبداللهی، حسینی، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه ارس Aras river، قره داغى Qareh daghi، رودخانه زنوزZunoz River

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى