مرند

شماره ۵۱۶۶
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۵.۳ تا °۴۶
عرض جغرافیایى از °۳۷.۵ تا °۳۸
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان اسدیان، میرزایی Mirzaee، محجل Mohajjel ، حاجی علیلو، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه میشاب، کوخ طویل Kuh e Tavil ، کوه فلک Kuh e Falak، دریاچه ارومیه

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى