آران

شماره ۶۲۵۸
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۱.۳
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۴.۵
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل اناربنه، کوه آفتاب رو، گسل آب شیرین

کلید واژه ها: اصفهان