لنجان

شماره ۶۲۵۴
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۱.۳
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۲.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان زاهدی، صمدیان
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه پنجه Kuh e Panjeh،کوه بیدکان Kuh e bidekan، کوه فیروز Kuh e firuz ، کوه میل Kuh e mil

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان