بروجن

شماره ۶۲۵۳
مقیاس 1:100000
نام استان چهارمحال
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۱.۳
عرض جغرافیایى از °۳۱.۵ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان یوسفی، کواری Kavari، نوائی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سیاه سرد ، کوه گندمانKuh e gandoman ، گسل اصلی زاگرس Main zagros Fault، سبزه کوه Sabzeh kuh

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: چهارمحال