کوه‌دنا

شماره ۶۲۵۲
مقیاس 1:100000
نام استان چهارمحال
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۱.۳
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۱.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان صداقت، فریبرز قریب، نوائی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه دنا، گسل تراستی دنا، کوه گودپشت Kuh e Gud posht، کوه تنگ شیرKuh e Tang shir

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: چهارمحال