دیزج

شماره ۴۸۶۷
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۴ تا °۴۴.۳
عرض جغرافیایى از °۳۸.۵ تا °۳۹
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان امینی ، رادفر، خلعتبری، بحرودی ، امامی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه حلب Kuh e Halab ، راندگی بالابان Balaban Thrust، راندگی دیزج الند Dizaj Aland Thrust، راندگی طوره Tavreh Thrust

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان غربى