نوشهر

شماره ۶۳۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان مازندران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱.۳ تا °۵۲
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: مازندران