ورامین

شماره ۶۲۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان تهران
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱.۳ تا °۵۲
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: تهران