عجب‌شیر

شماره ۵۱۶۴
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۵.۳ تا °۴۶
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى آذربایجان شرقی