طرق - صح

شماره ۶۳۵۶
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱.۳ تا °۵۲
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۳.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان زاهدی، رحمتی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل نطنز، کوه کرکس، کوه لاله ایوان، کوه تختی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان