شهرضا

شماره ۶۳۵۴
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱.۳ تا °۵۲
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۲.۵
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان