سمیرم

شماره ۶۳۵۲
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱.۳ تا °۵۲
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۱.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان صداقت، شاوردی، نوائی، قریب
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه مروارید، کوه قلعه سنگی، کوه رگ حنا Kuh e rage hana، دریاچه سد حنا

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان