نور

شماره ۶۴۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان مازندران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲ تا °۵۲.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان رضائیان، نبوی، خان ناظر،
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاى خزرCaspian Sea، جاده هراز Haraz Road، گسل خزر

کلید واژه ها: مازندران