گرمسار

شماره ۶۴۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲ تا °۵۲.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: سمنان