کوه‌یخاب

شماره ۶۴۵۸
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲ تا °۵۲.۳
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۴.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبوی، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه کله سردارKuh e qal e sardar، کوه تالبور Kuh e Talbur، کوه سفیدآب Kuh e Sefidab،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان