کوه لطیف

شماره ۶۴۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲ تا °۵۲.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبوی، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه گورعلی Kuh e Gur e ali، کوه تله سنگو Kuh e Talle sangu ، کوه ریزآب Kuh e Riz ab

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان