آلوت

شماره ۵۱۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۵.۳ تا °۴۶
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان عمرانی، خبازنیا، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل پیرانشهر، کوه شاه موره، کوه غلات Kuh e Ghalat

کلید واژه ها: آذربایجان غربى