اردستان

شماره ۶۴۵۵
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲ تا °۵۲.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۳.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان رادفر، امینی، امامی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه پلنگ ، گسل عباس آباد،گسل برگوهرBar gohar Fault

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان