کوهپایه

شماره ۶۴۵۵
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲ تا °۵۲.۳
عرض جغرافیایى از °۳۲.۵ تا °۳۳
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان رادفر، کهنسال، ذوالفقاری، بهرهمند
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل تراستى زفره – فشارک Zefreh-Fesharak Thrust fault، کوه مارشنان Kuh e Marshenan

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان