بانه

شماره ۵۱۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان کردستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۵.۳ تا °۴۶
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان فنودی ، سیاره، سلامتی، پشت کوهی، قلمقاش، بهره مند
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه بابوس Babus، کوه عرباAraba Mountain،

کلید واژه ها: کردستان