کهن‌آباد(آرادان)

شماره ۶۵۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: سمنان