قلعه‌سردار - سردار

شماره ۶۵۵۸
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۴.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبوی، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه گرگاب Kuh e Gorgab، شوره زار Shureh zar

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان