کوه‌دم

شماره ۶۵۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبوی، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه مهدیه Kuh e mahdiyeh، کوه دم Kuh e Dom،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان