زواره ( شهرآب)

شماره ۶۵۵۶
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۳.۵
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان