کجان

شماره ۶۵۵۵
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۳۲.۵ تا °۳۳
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان بهروز امینی، محمدرضا امینی، امامی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل رحیم آباد، گسل حاجى آباد، کوه کلاغ

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان