ورزنه

شماره ۶۵۵۴
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۲.۵
گروه زمین شناسی

مبلغ ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان