آباده

شماره ۶۵۵۲
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۱.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان یوسفی، کارگر
عناصر و داده های موجود در نقشه روشن کوه Rowshan Kuh، گسل جهان آباد، کوه دال نشین، گسل تاشک

کلید واژه ها: فارس