فیروزآباد

شماره ۶۵۴۷
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۲۸.۵ تا °۲۹
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: فارس