مظفرى

شماره ۶۵۴۶
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۲۸ تا °۲۸.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان شاوردی، اصفهانی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه زرگر، تاقدیس لار، گسل لار، گسل سعید

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: فارس