سمنان

شماره ۶۶۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳ تا °۵۳.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبوی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه هلیچال Kuh e Halichal، مارکوه، کوه مرگ سرKuh e Marg Sar، کوه چنارانKhu e Chenaran، کوه گچى Kuh e Gachi، دشت شهمیرزادDasht e Shahmirzad

کلید واژه ها: سمنان