کوه‌گوگرد

شماره ۶۶۵۹
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳ تا °۵۳.۳
عرض جغرافیایى از °۳۴.۵ تا °۳۵
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: سمنان