لطف آباد

شماره ۷۸۶۵
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹.۰۰ تا °۵۹.۳۰
عرض جغرافیایى از °۳۷.۳۰ تا °۳۸.۰۰
گروه زمین شناسی
توضیح مختصر با نقشه درگز هم پوشانی شده است.

مبلغ ‎ریال۴۰۰٬۰۰۰

کلید واژه ها: خراسان شمالى