رضوانشهر

شماره ۵۸۶۵
مقیاس 1:100000
نام استان گیلان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹.۰۰ تا °۴۹.۳۰
عرض جغرافیایى از °۳۷.۳۰ تا °۳۸.۰۰
گروه زمین شناسی
توضیح مختصر از نظر مختصات با نقشه خلخال هم پوشانی دارد.

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: گیلان