علی حاجی

شماره ۴۹۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۴.۳۰ تا °۴۵.۰۰
عرض جغرافیایى از °۳۹.۳۰ تا °۴۰.۰۰
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: آذربایجان غربى