نقشه پهنه های مستعد گرد و غبار در ایران

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان فریبرز قریب ، رضا شهبازی - مرتضی شیخ - ناهید احمدی

مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال