نقشه پهنه های فرونشست دشت های ایران

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان مه آسا روستایی-عذرا حسن لو-زینب معمارنژادیان

مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سایر موارد