نقشه خطر سیلاب کشور

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان امیر شمشکی ، یوسف محمدی ، احمد رضا قاسمی

مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سایر موارد