عشین

شماره ۶۶۵۶
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳ تا °۵۳.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۳.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه دره ده Kuh e Darreh deh

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان