سروبالا

شماره ۶۵۵۴
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳ تا °۵۳.۳
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۲.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان عمیدی، نبوی، ملاعلی، گسل نائین سورک Nain Surk Fault
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه بهرام، کوه کلاغ،

کلید واژه ها: یزد