ابرکوه

شماره ۶۵۵۱
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳ تا °۵۳.۳
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۱.۵
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: یزد