ارسنجان

شماره ۶۶۴۹
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳ تا °۵۳.۳
عرض جغرافیایى از °۲۹.۵ تا °۳۰
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان یوسفی، خادمی، عندلیبی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه چنارKuh e Chenar، گسل ارسنجان Arsanjan Fault، گسل ایزدخواه Izad khah Fault، گسل رحمت Rahmat Fault،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: فارس