چین - آباده

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ه. تراز، ع. آقانباتی، س.م. عمیدی، م.ح. نبوی
سال تهیه ۱۳۶۲

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال