گسل-آران

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ه. امامی، تکنواسپورت
سال تهیه ۱۳۷۱

مبلغ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال