محل فسیل_آمل

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ا. کارتیه، ف. وحدتی دانشمند، ا. گانسر، ه. هوبر، پ. اشتالدر، م. گلاوس، ا. ددوال، س. میر، ک. لورنس، ر. آسرتو، م. راسخ، ف. تیدیگ، ت. ولمر، ژ. وگن، پ. سوسلی، پ. آلنباخ، ر. اشتایگر
سال تهیه ۱۳۷۰