کوشک

شماره ۶۶۴۷
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳ تا °۵۳.۳
عرض جغرافیایى از °۲۸.۵ تا °۲۹
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: فارس