سیه‌رود

شماره ۵۲۶۷
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۶ تا °۴۶.۳
عرض جغرافیایى از °۳۸.۵ تا °۳۹
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان مهرپرتو، میرزایی، امامی، بهره مند
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه دوست ، کوه آواره

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى