محل فسیل-اهر

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج.ل. لسکویر، ر. ریو، ع. باباخانی، ن. علوی تهرانی، م.ا. نوگل سادات، ج. دیدون، ی.م. جمین
سال تهیه ۱۳۵۷