چین-تهران

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان چ. لورنز، ا. ددوآل، س.ایواو، ع. هوشمندزاده، شرکت ملی نفت(ج. ا. مهاجر)، ر. آسرتو، م. ح. نبوی، م. انگالنس، پ. آلنباخ،ر. استیجر، ج. دلنباخ، شرکت ملی نفت(ر. مشیری-یزدی)، شرکت ملی نفت(ه. هوبر)، شرکت ملی نفت(ر. کلهر)
سال تهیه ۱۳۶۵

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال